Stanice SHMÚ

obrázok 15.1_kor

Obrázok 1. Záujmové povodie a priestorové rozloženie staníc SHMÚ použitých vo Atlase. Čísla uvádzajú indikatívny kód stanice podľa SHMÚ.