Demonštračný objekt AGROMET

Agromet – agrometeorologická podpora farmárov z dielne Technickej univerzity vo Zvolene

V roku 2017 sme na pôde Technickej univerzity vo Zvolene organizovali medziodborový seminár „Sucho v našich regiónoch“, ktorý bol zameraný na problematiku extrémov počasia a sucha v súvislosti s potrebami prvovýrobcov v pôdohospodárstve. Náplňou seminára bolo mimo iné, vykonať prieskum skutočných potrieb zúčastnených farmárov a lesníkov, ktoré by sme vedeli pretaviť prostredníctvom prakticky orientovaného vývoja a výskumu na Technickej univerzite vo Zvolene do praxe. Vytypovali sme dva pilotné projekty, pričom v tomto príspevku by sme radi prezentovali ten, ktorý sa týka agrometeorologickej podpory prvovýroby v poľnohospodárskom podniku Agro-Poniky.

IMG_0175[1]

Jedna z piatich agrometeorologických staníc inštalovaných na pozemkoch poľnohospodárskeho podniku Agroponiky, s.r.o. nad obcou Môlča.

Špecifikom poľnohospodárskeho podniku Agro-Poniky, ako aj iste mnohých iných podnikov, ktoré hospodária v členitej krajine stredného, severného, alebo severovýchodného Slovenska, je rôznorodosť krajinných pomerov na pozemkoch, ktoré obhospodarujú.

Preto sa často stáva, že poveternostné podmienky sa značne líšia na plošne rozsiahlej, alebo roztrúsenej výmere obhospodarovaných pozemkov.

Mapka zobrazuje rozmiestnenie agrometeorologických staníc inštalovaných v rámci vybudovaného demonštračného objektu AGROMET na plošne rozsiahlej a roztrúsenej výmere pozemkov obhospodarovaných spoločnosťou Agro-Poniky.

V takýchto prípadoch môže dochádzať k nepresnému plánovaniu agrotechnických zásahov v súvislosti s rozdielnym priebehom počasia vo vedľajšom chotári. To vedie k ekonomickým stratám v rôznych podobách (strata času, jalové vyťaženie zamestnancov, zbytočné motohodiny, PHM, a pod.). Známe sú situácie, keď noc na stredisku mala bezzrážkový priebeh a po rannom presune kolóny do vzdialenejšej lokality bolo zistené, že príslušný zásah sa nedá vykonať pretože v noci sa tu vyskytla prehánka, či búrka.

rozdiely zrážok

Zo záznamov v súčasnosti už inštalovaných agrometeorologických staníc v rámci demonštračného objektu je zrejmé, že na relatívne blízkych lokalitách sa v tom istom čase vyskytujú značne rozdielne úhrny zrážok (záznam z databanky projektu AGROMET )

Taktiež nedostatok presných informácií o priebehu a chode počasia v krátkej minulosti (niekoľko dní až týždňov) znemožňuje, resp. obmedzuje možnosti efektívne zasiahnuť v snahe minimalizovať škody spôsobené nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

Z týchto dôvodov sme na Katedre prírodného prostredia Technickej univerzity vo Zvolene pristúpili k vybudovaniu pilotného projektu s názvom “Demonštračný objekt AGROMET”, ktorým pretavujeme rozsiahle a dlhoročné skúsenosti z odboru Agrometeorológie a Lesníckej bioklimatológie do dennej praxe pôdohospodára.

Služba AGROMET testovaná na území spravovanom Agro-Poniky v sebe integruje päť kusov automatických meteorologických staníc s čiastkovým pozorovacím rozsahom. Sleduje dva základné meteorologické prvky, atmosférické zrážky a teplotu vzduchu. Meteorologické stanice sú rozmiestnené tak, aby  zachytili rôznorodosť poveternostných podmienok v rámci celého záujmového územia. Tým sa dosiahlo, že obhospodarovateľ má 24 hodín denne – 7 dní v týždni úplný prehľad o aktuálnom chode základných agrometeorologických prvkov na konkrétnych staniciach, prístup k histórií nameraných záznamov a priestorovú informáciu o aktuálnom rozložení poveternostných prvkov v priestore pomocou mapového zobrazenia.

aktuálne teploty

Aktuálny stav poveternostných podmienok na konkrétnych lokalitách umožňuje operatívne zásahy v poľnohospodárskej praxi.

Treba podotknúť, že demonštračný objekt AGROMET vznikol za podpory spoločnosti EMS Brno, ktorá poskytla do bezodplatného užívania 5 kusov agrometeorologických staníc.

história

História priebehu nameraných meteorologických prvkov umožňuje efektívne plánovanie a načasovanie agrotechnických činností.

mapa teploty

Priestorové zobrazenie aktuálneho stavu poveternosti umožňuje rýchle overenie priebehu počasia v rozľahlom teréne.

Veríme, že tento príklad dobrej praxe bude slúžiť obhospodarovateľom z agrokombinátu Agro-Poniky, s.r.o. a vzbudí záujem ďalších farmárov, ktorým s radosťou detailne vysvetlíme celú filozofiu projektu AGROMET a radi pomôžeme a poradíme pri záujme o vybudovanie podobného systému.

Na záver chceme dodať, že investícia do podobného agrometeorologického systému sa určite oplatí, naviac s príchodom nových technológií IoT sa jednak prevádzka, ako aj obstarávacie ceny podobných zariadení výrazne znížili v porovnaní s minulosťou. Najmä ročné prevádzkové náklady podobne veľkého systému sa zavedením najnovších technológií reálne priblížili k desiatkam eur.

Služba AGROMET je dostupná na stránke http://www.bioclio.com v sekcii meteorologický servis.