Demonštračný objekt LESOKLIM

Pre plánovanie práce lesníkov sú informácie o poveternostných podmienkach nevyhnutnou súčasťou.

Je to spôsobené potrebou plánovania ťažby, sústreďovania a odvozu dreva, ktoré je najvhodnejšie (pokiaľ je to možné) realizovať v suchom, resp. mrazivom počasí, keď nedochádza k degradácií pôdneho krytu použitými ťažkými mechanizmami, resp. využitými technologickými postupmi.

Z pohľadu nebezpečenstva vzniku lesných požiarov je taktiež potrebné mať dostatok aktuálnych informácií o priebehu počasia za posledné dni, týždne a mesiace. V prípade suchého a horúceho počasia, neplánujú sa činnosti ako spaľovanie, resp. sa môže zakázať (aj nad rámec príkazu Hasičského a záchranného zboru)  manipulácia s otvoreným ohňom v lesoch a aktivizovať vo vlastnom záujme činnosť protipožiarnych pochôdzok.

DSC_0698

Poznanie aktuálnych poveternostných podmienok a vývoja počasia v minulých dňoch a týždňoch môže výrazne zefektívniť prácu lesníka a najmä zmenšiť ekonomické škody z časovo zle naplánovaných činností

Plánovanie pestevných prác, ako aj ochranných prác – aplikácia ochrany terminálnych výhonov pred ohryzom zverou sa má taktiež plánovať v súvislosti s priebehom, resp. vývojom počasia.

Už na uvedených príkladoch je vidieť, že poznanie aktuálneho ako aj historického vývoja počasia (posledné dni, týždne ale aj mesiace) umožňuje lesníkovi efektívne a ekonomicky riadiť hospodárske, ochranné a verejnoprospešné činnosti v lesoch.

lesoklim

Sledovanie aktuálnych ako aj historických (dni a týždne) údajov o poveternostných podmienkach v lesoch umožňuje efektívne riadenie činnosti v lesnom hospodárstve

Za týmto účelom bol sprevádzkovaný demonštračný objekt LESOKLIM na území Horského Komposesorátu Pozemkového Spoločenstva Prievidza, ktorý je obhospodarovaný spoločnosťou Spevár les, s.r.o.

Dôvodom zriadenia demonštračného objektu LESOKLIM, resp. lesnej meteorologickej stanice u súkromne hospodariaceho lesníckeho subjektu, bola demonštrácia, že aj malý podnik za pomoci relatívne malých nákladov na obstaranie meteorologickej stanice, dokáže z informácií, ktoré získa z takého zariadenia vyťažiť mnohonásobný finančný úžitok. Meteorologická stanica bola daná do bezplatného užívania na účely propagácie efektívnej práce s meteorologickými údajmi v lesníckej praxi spoločnosťou EMS Brno.

Demonštračný objekt, resp. meteorologická stanica je dostupná na stránke http://www.bioclio.com v podsekcii meteorologický servis, alebo priamo na:  http://www.emsbrno.cz/p.axd/sk/Lesoklim.BIOCLIO.html