Druhy žiarenia v klimatologickej praxi

V tejto časti zosumarizujeme a zopakujeme poznatky z teoretickej časti a povieme si aké druhy žiarenia sú najdôležitejšie v bioklimatologickej praxi (lesníctve, environmentálnej energetike, ekológií).

V meteorológií, klimatológií alebo bioklimatológií sa rozdeľuje žiarenie na krátkovlnné a dlhovlnné. Krátkovlnné predstavuje 99% slnečného žiarenia (s vlnovými dĺžkami od 0,1 -4,0 μm) a dlhovlnné je žiarenie zemského povrchu a spätné žiarenie atmosféry (s vlnovými dĺžkami približne od 4 – 200 μm).

SLNEČNÉ ŽIARENIE (KRÁTKOVLNNÉ),ktoré preniká na zemský povrch členíme na:

  1. priame (insolácia)
  2. rozptýlené (difúzne)
  3. celkové (globálne)
  4. odrazené (albedo)

1.Priame slnečné žiarenie (insolácia)

Žiarenie, ktoré prichádza k zemskému povrchu priamo od Slnka. Prílev energie tohto žiarenia vyjadrujeme intenzitou priameho slnečného žiarenia „I“, t.j. množstvom energie žiarenia, ktoré dopadá za jednotku času (1 minútu) na jednotku plochy (m2), kolmú k slnečným lúčom. Jednotkou je W.m2

2.Rozptýlené (difúzne) slnečné žiarenie

Priame slnečné žiarenie sa prechodom cez atmosféru okrem pohlcovania rozptyľuje a zároveň zoslabuje na molekulách plynov, časticiach prachu i dymu a pod. Približne 25% energie z celkového prúdu sa mení na rozptýlené (difúzne) žiarenie.

Rozptýlené žiarenie prichádza k zemskému povrchu od celej oblohy, jeho prúd preto meriame na horizontálnu plochu a nie na plochu kolmú na slnečné žiarenie.

Množstvo rozptýleného svetla vyjadreného v W.m2 vodorovnej plochy za minútu definujeme ako intenzitu rozptýleného žiarenia. V priebehu dňa sa mení, zväčšovaním výšky Slnka predpoludním vzrastá, popoludní klesá. Okrem toho sa mení v závislosti od oblačnosti, znečistenia atmosféry, snehovej pokrývky, atď. Za bezoblačných dní sú hodnoty rozptýleného žiarenia malé, oblačnosť zväčšuje jeho hodnotu 3 až 4- krát.

K rozptylu (difúzií) dochádza na molekulách a atómoch plynov vo vzduchu (molekulárny rozptyl) a na väčších kvapalných a pevných časticiach (rozptyl aerosolový).

3.Celkové (globálne) slnečné žiarenie

Celkové slnečné žiarenie (priame + rozptýlené), ktoré dopadá na zemský povrch, sa nazýva globálne žiarenie. Pod intenzitou globálneho žiarenia rozumieme prúd energie celkového žiarenia dopadajúceho za 1 minútu na 1 m2 horizontálnej plochy. Vyjadrujeme ho podobne vo W.m2

4.Odrazené slnečné žiarenie (albedo)

Celkové žiarenie, ktoré dopadá na zemský povrch sa čiastočne od neho odráža, z väčšej časti je pohlcované tenkou hornou vrstvou pôdy a vody a mení sa na teplo. Pomer množstva odrazeného žiarenia z celkového dopadajúceho žiarenia, ktoré dopadá na daný povrch sa nazýva albedo „A“.

Hodnota odrazeného žiarenia závisí od charakteru odrážajúceho povrchu, od jeho farby a vlhkosti, druhu a hustoty porastu a pod.

druhy-ziarenia
Druhy slnečného (krátkovlného) žiarenia

VYŽAROVANIE ZEME A Spätné žiarenie atmosféry (DLHOVLNNÉ – INFRAČERVENÉ):

V porovnaní s vyžarovaním Slnka sú pre vyžarovanie aktívneho povrchu a atmosféry typické väčšie vlnové dĺžky a podstatne nižšia intenzita. Na zemskom povrchu maximum energie pripadá na vlnové dĺžky 1000-1500 nm, preto sa žiarenie Zeme i atmosféry nazývajú dlhovlnnými.

Dlhovlnné žiarenie vysielané atmosférou, ktoré dopadá na zemský povrch nazývame spätným žiarením atmosféry „Ea“. Má opačný smer ako vlastné žiarenie zemského povrchu. Skutočná strata energie prostredníctvom dlhovlnného vyžarovania je na aktívnom povrchu daná rozdielom intenzity dlhovlnného vyžarovania „Ez“ a spätného žiarenia atmosféry. Tento rozdiel, ktorý nám udáva skutočné straty tepla nazývame efektívnym vyžarovaním „Eef“.

Maximum efektívneho vyžarovania býva v poludňajších hodinách (aktívny povrch najteplejší), minimum v noci. Denný a nočný chod efektívneho vyžarovania je značne ovplyvnený oblakmi, ktoré pohlcovaním dlhovlnného vyžarovania zväčšujú intenzitu spätného žiarenia atmosféry, čím zmenšujú efektívne vyžarovanie.

Atmosféra prepúšťa cez deň krátkovlnné slnečné žiarenie k zemskému povrchu. V noci chráni zemský povrch pred stratou tepla tým, že dlhovlnné vyžarovanie aktívneho povrchu a svoje vlastné vyžarovanie pohlcuje. Atmosféra, ktorá pohlcuje infračervené žiarenie vyžarované zemským povrchom sa zohrieva a spätne vysiela infračervené žiarenie k Zemi, čím znižuje stratu tepla zemského povrchu. Približne 85% dlhovlnného žiarenia v atmosfére pohcuje; vodná para a oxid uhličitý (CO2). V dôsledku analógie s vplyvom skla v skleníkoch sa tento vplyv atmosféry na tepelný režim povrchu nazýva skleníkový efekt.

dlhovlnne-ziarenie
Dlhovlnné vyžarovanie Zeme a spätné žiarenie atmosféry = skleníkový efekt

Spojením bilancie krátkovlnného a dlhovlnného žiarenia vzniká ENERGETICKÁ BILANCIA ZEME.

energeticka-bilancia-zeme
Energetická bilancia Zeme vzniká zlúčením energetickej bilancie slnečného žiarenia (krátkovlnná radiácia) a infračerveného (dlhovlnného) žiarenia Zeme + spätného žiarenia atmosféry