O projekte

Projekt interaktívneho portálu o problematike sucha v krajine vznikol na základe riešenia projektu podporeného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva Školstva Vedy Výskumu a Športu Slovenskej republiky s názvom “Interaktívny monitor sucha – nástroj pre transfer poznatkov o riziku sucha v krajine do výučby a reálnej praxe” s evidenčným číslom 01TU Z-4/2016.

Výsledkom riešenia projektu je vytvorenie komplexného webového portálu s názvom http://www.bioclio.com určeného na vzdelávanie, osvetu, zdieľanie informácií a poskytovanie dát o suchu, klíme, adaptácií na sucho a klimatickú zmenu pre poslucháčov pôdohospodárskych študijných odborov, odbornú a laickú verejnosť. Návštevník stránky získa informácie o aktuálnom počasí a jeho priebehu za posledný rok, zrážkových pomeroch a suchu v sieti meteorologických staníc Technickej univerzity vo Zvolene, resp. v povodí Stredného a Horného Pohronia. K dispozícií je aj rozsiala poznatková a vedecká báza použiteľná pre potreby výskumu, vzdelávania a aplikácie výsledkov výskumu do praxe ako napríklad: Atlas zrážok Pohronia, Interaktívny reportér udalostí – monitor dopadov sucha v krajine, príklady dobrej praxe – ako sa dá zvyšovať odolnosť krajiny voči suchu rôznymi nástrojmi, ako aj interaktívne pozorovanie fenofáz (fenofazy.sk), ku ktorému sú nadšenci prírody srdečne pozvaní.

Veríme, že portál bioclio.com obohatí vaše poznanie v otázkach sucha, zrážok, zmeny klímy a krajiny a zároveň sa stane bázou pre prácu s meteorologickými údajmi v reálnej pôdohospodárskej prevádzke.

Projekt bol podporený:

Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva Školstva Vedy Výskumu a Športu Slovenskej republiky b

Okrem toho boli aktivity, ktoré sú sumarizované na stránke podporené:

Global Water Partnership – Slovensko

Environmental Measuring Systems – Brno

Na úplný záver patrí vďaka všetkým tvorivým súčasným aj minulým kolegom z Katedry prírodného prostredia Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí priložili ruku k dielu.

Ďakujeme!