Základná terminológia – Hydrografia

Pre správne chápanie hydrológie je potrebné poznať aspoň základnú terminológiu. Prinášame vám preto slovník základných termínov, ktoré sa vyskytujú pri hydrografickom popise vodných tokov. Vychádzame z STN 75 0110.

 • dĺžka toku – dĺžka osi koryta toku od jeho ústia po prameň [km]
 • hustota riečnej siete – súčet dĺžok vodných tokov pripadajúci na jednotku plochy daného územia [km.km-2]
 • lesnatosť povodia – podiel zalesnenej plochy povodia k celkovej ploche povodia [%].
 • plocha povodia – plocha pôdorysu povodia [km2]
 • povodie – časť zemského povrchu vymedzená orografickou rozvodnicou, z ktorého voda steká do uzáverového profilu
 • pozdĺžny profil toku – zvislý prierez vodného toku vedený osou jeho koryta
 • rád toku – číslo udávajúce počet postupných zaústení vodných tokov od mora (Vodný tok prvého rádu je vodný tok ústiaci do mora) [I,II,III,IV…]
 • rozvodnica – myslená čiara na povrchu terénu označujúca hranicu medzi susednými povodiami [km]
 • sklon dna toku – výškový rozdiel dna koryta toku pripadajúci na jednotku horizontálnej dĺžky v jeho osi
 • spád toku – výškový rozdiel nadmorskej výšky prameňa a ústia [m]
 • staničenie na toku – určenie polohy miesta alebo bodu na vodnom toku vzhľadom na jeho kilometráž (ústie = 0 km)
 • tvar povodia – tvar pôdorysu povodia spravidla vyjadrený číselnou charakteristikou. Najjednoduchšou charakteristikou je pomer plochy povodia k štvorcu dĺžky povodia.
 • ústie toku – miesto, kde vodný tok vteká do toku vyššieho rádu, alebo nádrže, mora atď.
 • uzáverový (záverečný profil) vodného toku – profil (bod) vodného toku, ktorým odteká voda z konkrétneho povodia

 

 

povodie
Povodie toku Lomnica s jeho prítokmi (Výleta et al. 2018)
pozdĺžny profil toku
Grafické znázornenie pozdĺžneho profilu vodného toku Lomnica